Artikkelit aiheesta: Tilin hallinta ja laskutus

Yleiset sopimusehdot

AVARUUS.NET-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT

1 SOVELTAMINEN

1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Noisy Stream Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottamiin ja ylläpitämiin Avaruus.net-nimen alla oleviin palveluihin ("Palvelu"). Palvelu tarkoittaa web-hotellipalvelua, virtuaalipalvelinta, pilvipalvelua tai niiden osaa, taikka muuta palvelua, jonka Palveluntarjoaja toimittaa asiakkaalle ("Asiakas").

1.2 Rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi ja käyttämällä Palvelua Asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin yleisiin sopimusehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

1.3 Asiakas vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotias tai että hänellä on huoltajansa suostumus Palvelun käyttöön ja tilauksien tekemiseen. Jos Asiakas edustaa oikeushenkilöä, kuten yritystä tai yhteisöä, hän vakuuttaa, että se perustuu lakimääräiseen edustusoikeuteen tai valtuutukseen.

1.4 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen, johon sovelletaan seuraavaa pätemisjärjestystä:
Palvelukuvaus
Erityisehdot henkilötietojen käsittelystä
Yleiset sopimusehdot

Yhdessä kohdat 1-3 muodostavat sopimuksen ("Sopimus"), jonka osapuolet ovat Palveluntarjoaja sekä Palvelua käyttävä Asiakas. Asiakkaasta ja Palveluntarjoajasta käytetään näissä yleisissä sopimusehdoissa jäljempänä kummastakin nimitystä "Osapuoli" ja yhdessä nimitystä "Osapuolet".


2 MÄÄRITELMÄT

2.1 Kotisivut tarkoittaa verkkosivustoa osoitteessa www.avaruus.net.

2.2 Palveluhallinta tarkoittaa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamaa verkkosivustoa, jossa Asiakas voi esimerkiksi nähdä Palvelua koskevia tietoja ja tehdä uusia tilauksia.

2.3 Tunniste tarkoittaa käyttäjän tunnistetta, kuten salasanaa tai muuta menetelmää, jolla Palvelun käyttäjä voidaan tunnistaa luotettavasti.


3 MAKSUT JA LASKUTUS

3.1 Asiakas maksaa palvelusta Palveluntarjoajalle hinnaston mukaisen tai asiakaskohtaisesti tilausvahvistuksessa tai työmääräarviossa kirjallisesti määritellyn maksun.

3.2 Laskutus tapahtuu etukäteen sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa. Osapuolet sopivat laskutustavan, joka voi olla esimerkiksi sähköpostilaskutus, laskun lähettäminen kirjeenä tai verkkolaskuna. Asiantuntijapalveluissa laskutus voi tapahtua myös jälkikäteen, kuitenkin viimeistään asiantuntijapalvelun tuottamista seuraavan kuun alussa.

3.3 Maksuehto on 14 päivää netto laskun päivämäärästä. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

3.4 Maksettuja maksuja ei palauteta. Palveluntarjoajalla on oikeus arvioida tapauskohtaisesti, voidaanko aiemmin maksettu maksu hyvittää toiseen palveluun tai palvelutason muutokseen.

3.5 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun hinnoittelua ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Hinnanmuutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden laskutusjaksojen maksuihin.

3.6 Jos Asiakkaan Internet-liikenteen tai palvelinresurssien käyttö poikkeaa olennaisesti tavanomaisesta tai Palvelun kuvauksen mukaisesta, on palveluntarjoajalla oikeus tarkastaa maksua käyttöä vastaavaksi. Asiasta sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.

3.7 Jos Palveluun liittyvissä veroissa tai viranomaismaksuissa tapahtuu muutoksia, voi Palveluntarjoaja muuttaa maksuja vastaaviksi ilman ajallisia rajoituksia.

3.8 Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa erikseen Asiakkaan antamista vääristä tiedoista tai muusta vastaavasta asiakkaasta johtuvasta syystä aiheutuvat lisäkustannukset.

3.9 Käyttämällä Asiakkaalle tarjottavaa ulkopuolista Stripe.com-maksunvälityspalvelua Asiakas hyväksyy maksunvälityspalvelun ehdot (https://stripe.com/fi/legal).


4 ASIAKKAAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

4.1 Asiakkaan velvollisuus on toimittaa Palveluntarjoajalle Palvelun rekisteröitymisen tai tilauksen yhteydessä riittävät ja oikeat tiedot. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Palveluntarjoajalle kulloinkin voimassaolevat yhteystiedot sekä sähköpostiosoitteen.

4.2 Asiakkaan tulee perehtyä Palveluntarjoajan toimittamiin palvelua koskeviin ohjeisiin ja ilmoituksiin ja ottaa ne huomioon käyttäessään Palvelua.

4.3 Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen ja ymmärtäneen Palveluntarjoajan Asiakkaalle antamat ilmoitukset viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on tarjottu Asiakkaalle Kotisivuilla tai Palveluhallinnassa taikka siitä, kun ilmoitus on lähetetty Asiakkaan Palveluntarjoajalle ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai Palveluntarjoajalle, postipalvelulle tai viranomaisille ilmoitettuun osoitteeseen.

4.3 Asiakas vastaa siitä, että sen käyttäjät säilyttävät kaikki Palveluun liittyvät tunnisteet huolellisesti eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa kaikesta, myös luvattomasta, tunnisteillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

4.4 Asiakas on yksin vastuussa Asiakkaan Palvelussa käytettävästä, kehitettävästä, suoritettavasta, säilytettävästä, ylläpidettävästä, julkaistavasta ja ladattavasta sisällöstä. Asiakas vastaa siitä, ettei Asiakkaan sisältö ole Sopimusta tai lainsäädäntöä rikkovaa, hyvien tapojen vastaista, eikä se loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia.

4.5 Asiakas on velvollinen huolehtimaan, etteivät Asiakkaan ajamat ohjelmat ole vahingoksi muille järjestelmän tai tietoverkon käyttäjille. Asiakas vastaa käyttämiensä omien ohjelmien toimivuudesta. Omaksi ohjelmaksi luetaan ohjelma, joka ei ole Palveluntarjoajan asentama.

4.6 Asiakas vastaa tiedostojen, sähköpostien sekä muun sisällön varmuuskopioinnista ja arkistoinnista.

4.7 Asiakas ei saa käyttää Palvelua markkinointiin, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista. Sellaisena toimintana pidetään esimerkiksi suoramarkkinointia sähköpostitse ilman markkinoinnin vastaanottajan suostumusta taikka mainostamista uutisryhmissä, keskustelufoorumeissa tai muissa paikoissa, joissa se on kielletty.

4.8 Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Palveluntarjoajalle ilman aiheetonta viivytystä
Palvelua tai sen käyttöä vaarantavista merkittävistä tietoturvariskeistä, tietoturvaloukkauksista tai niiden epäilyistä. Asiakkaan tulee osaltaan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin tietoturvaloukkauksen vaikutuksen poistamiseksi tai pienentämiseksi. Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa tietoturvaloukkausten tutkintaan.


5 ALIHANKINNAT

5.1 Osapuolella on oikeus teettää Sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. Osapuolen tulee antaa toisen osapuolen pyynnöstä tarpeellisia tietoja alihankkijoistaan.

5.2 Osapuoli vastaa siitä, että sen alihankkija noudattaa omalta osaltaan Osapuolelle asetettuja velvoitteita. Osapuoli vastaa alihankkijansa toiminnasta kuin omastaan.

5.3 Osapuoli sitoutuu osaltaan myötävaikuttamaan siihen, että sen alihankkijat toimivat tarvittaessa keskenään yhteistyössä toisen Osapuolen alihankkijoiden kanssa Palveluun liittyvissä tehtävissä.


6 SALASSAPITO

6.1 Osapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisina toiselta osapuolelta saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa tai tietoa
a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista
b) jonka vastaanottava Osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta
c) joka oli vastaanottavan Osapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta osapuolelta
d) jonka vastaanottava Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta Osapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa
e) jonka vastaanottava Osapuoli on velvollinen luovuttamaan lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

6.2 Osapuolen on välittömästi lopetettava toiselta Osapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto luotettavalla tavalla kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai kun Osapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaismääräyksen edellyttämä aineisto.

6.3 Tähän kohtaan 6 liittyvät oikeudet ja velvollisuudet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, nämä oikeudet ja velvollisuudet päättyvät 5 vuoden kuluttua sopimuksen päättymisestä. Sopimuksen päättymisellä ei kuitenkaan ole vaikutusta tähän kohtaan 6 liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jos voimassaolevasta lainsäädännöstä seuraa edellä tässä kohdassa 6.3 todettua pidempi salassapitovelvollisuus.


7 TIETOTURVA JA VARMUUSKOPIOINTI

7.1 Osapuolen ja sen alihankkijoiden on huolehdittava tietoturvallisuudesta ja varmuuskopioinnista.

7.2 Osapuolella on velvollisuus ilmoittaa toiselle Osapuolelle ilman aiheetonta viivytystä
Palvelua tai sen käyttöä vaarantavista merkittävistä tietoturvariskeistä, tietoturvaloukkauksista tai niiden epäilyistä. Osapuolen tulee osaltaan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin tietoturvaloukkauksen vaikutuksen poistamiseksi tai pienentämiseksi. Osapuolella on velvollisuus myötävaikuttaa tietoturvaloukkausten tutkintaan.

7.3 Asiakas vastaa Palvelussa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä varmuuskopioiden toimivuuden tarkastamisesta.


8 HENKILöTIETOJEN KäSITTELY

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan erillisessä liitteessä kuvattuja erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.


9 YLIVOIMAINEN ESTE

9.1 Kumpikaan Osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämättä jättämisestä, mikäli tämä johtuu ylivoimaisesta esteestä (Force Majeure). Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista Sopimuksen solmimisen jälkeen sattunutta ja Osapuolista riippumatonta ennalta arvaamatonta seikkaa, joka ei ollut Osapuolten tiedossa, johon Osapuolet eivät voi vaikuttaa ja joka estää tai tekee mahdottomaksi Sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen. Tällaisia seikkoja ovat muun muassa tulipalo, luonnonmullistus, liikekannallepano, sota, viranomaisen pakkotoimi, muu oikeustoimi, valuuttarajoitukset, tuonti- ja vientirajoitukset, lakko, työsulku, verkkohyökkäys tai tietoliikenneyhteyksien häiriöt tai kaatuminen. Lakko, työsulku, boikotti tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan, ellei toisin näytetä, ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Osapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

9.2 Osapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös Osapuolen ylivoimaiseksi esteeksi, jos alihankinnan kohteena olevaa suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä tehdä tai hankkia muualta.

9.3 Osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta toiselle Osapuolelle.


10 MUUTOKSET

10.1 Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä Palveluun sellainen muutos, joka
a) kohdistuu Palvelun tuotantoympäristöön
b) on tarpeen Palvelun toimivuuden takaamiseksi
c) on tarpeen Palveluun kohdistuvan tietoturva-uhan torjumiseksi
d) kohdistuu Palveluntarjoajan infrastruktuuriin
e) on tarpeen ohjelmistoversion tai laitteiston pitämiseksi ajan tasalla
f) johtuu laista tai viranomaismääräyksestä
Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa muutoksesta, jos muutos ei vaikuta olennaisesti Palvelun käyttöön.

10.2 Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä Palveluun muutos muissa kuin kohdassa 10.1. mainituisssa tapauksissa ilmoitettuaan siitä Asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää.


11 KÄYTTÖRAJOITUKSET

11.1 Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa tilapäisesti rajoittaa tai priorisoida Palvelun käyttöä taikka keskeyttää tai estää se pysyvästi, ilman vahingonkorvausvelvollisuutta Asiakkaalle, jos Palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä, että Asiakas käyttää Palvelua tahallisesti tai tahattomasti Sopimuksen vastaisesti, häiriötä tuottaen Palveluntarjoajan infrastruktuurissa tai sen ulkopuolella taikka laittomaan toimintaan tai hyvien tapojen vastaisesti.

11.2 Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti rajoittaa tai priorisoida Palvelun käyttöä taikka keskeyttää tai estää se, ilman vahingonkorvausvelvollisuutta Asiakkaalle, jos se on tarpeellista palvelun huoltamisen, korjaamisen tai kehittämisen takia taikka jos keskeytykselle on muu perusteltu syy. Perusteltuna syynä pidetään esimerkiksi Palvelun turvallisuuden ja toimivuuden takaamista tai ulkopuolisen tietoturvauhan torjumista. Palveluntarjoaja ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan rajoittamisesta tai keskeytyksestä etukäteen Asiakkaalle.

11.3 Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, seuraavat rajoitukset ovat Palvelussa voimassa:
a) Pelipalvelimien ylläpitäminen ja käyttäminen sekä vastaava toiminta on kielletty.
b) Nettikasinoiden ylläpitäminen ja käyttäminen sekä vastaava toiminta on kielletty.
c) Virtuaalivaluutat ja niihin liittyvä louhinta sekä vastaava toiminta on kielletty.


12 VIIVÄSTYS JA SOPIMUKSEN PURKAMINEN

12.1 Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun toimittamisen viivästymisestä, joka johtuu Palveluntarjoajasta riippumattomista syistä. Sellaisia syitä ovat esimerkiksi mikä tahansa
verkkotunnuksen rekisteröintiin tai siirtoon liittyvä viive tai viive Asiakkaan maksun kirjaamisessa.

12.2 Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta välittää verkotunnusmaksua verkkotunnusrekisterinpitäjille, jos Asiakas ei ole suorittanut Palveluntarjoajalle verkkotunnusmaksua sen eräpäivään mennessä.

12.3 Palveluntarjoajalla on oikeus katkaista Palvelu tilapäisesti tai purkaa Sopimus ilman irtisanomisaikaa, jos Asiakas ei suorita erääntynyttä ja perusteeltaan oikeaa maksua välittömästi maksukehotuksen jälkeen.

12.4 Palveluntarjoajalla on oikeus elinkeinonharjoittajan pidätysoikeuttaan käyttäen kieltäytyä vapauttamasta tai siirtämästä Asiakkaan tietoja, Tunnisteita, verkkotunnusta tai muuta Palveluun liittyvää tietoa, mikäli Asiakas ei ole suorittanut Sopimuksen mukaisia maksuja tai täyttänyt muita velvoitteitaan Palveluntarjoajaa kohtaan. Palveluntarjoajalla on oikeus erääntyneisiin maksamattomiin maksuihin.

12.5 Palvelu sulkeutuu 14 päivän päästä Sopimuksen irtisanomisesta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Palveluntarjoajalla on oikeus estää pääsy Palveluun ja poistaa kaikki Palvelun sisältämä tieto, kun Sopimuksen irtisanomisaika on päättynyt.


13 KORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

13.1 Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluntarjoajasta riippumattomista syistä aiheutuvista vahingoista, kuten esimerkiksi teleoperaattorin, verkkotunnusrekisterinpitäjän tai luottokorttimaksuja välittävän palvelun toiminnasta tai häiriöistä.

13.2 Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaaseen tai Palveluun kohdistuvasta ulkopuolelta tulevasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa virusten, roskapostin tai niihin rinnastettavien aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista.

13.3 Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaan ilmoittamien väärien tai päivittämättömien yhteystietojen tai sähköpostiosoitteen takia.

13.4 Osapuoli ei vastaa välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi työajan tai ansion menetystä, saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä tai goodwill-arvon heikkenemisestä sekä Osapuolen ja kolmannen osapuolen väliseen sopimukseen perustuvia vahinkoja.

13.5 Osapuoli ei vastaa toisen osapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

13.6 Palveluntarjoaja vastaa vain vahingoista, jotka johtuvat sen omasta tahallisesta tai törkeästä tuottamuksellisesta toiminnasta. Vastuu rajoittuu enintään kahden kuukauden palvelumaksua vastaavaan summaan.

13.7 Osapuolten vastuunrajoitukset eivät koske kohtaan 6 perustuvaa vastuuta tai vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.14 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

14.1 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

14.2 Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Riidan ratkaisee yksi välimies. Rahamääräistä saatavaa koskeva vaatimus voidaan kuitenkin ratkaista myös vastaajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa, jos vastaaja ei kiistä maksuvelvoitettaan.


15 VIENTIRAJOITUKSET

Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen ja tuotteen alkuperämaan Palveluntarjoajan Asiakkaalle ilmoittamia lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka koskevat tuotteiden ja teknisen tiedon vientiä Suomesta, sekä olemaan muutoinkin luovuttamatta tuotteita tai teknistä tietoa kolmannelle osapuolelle, jolle luovuttaminen loukkaa Suomen tai tuotteen alkuperämaan Palveluntarjoajan Asiakkaalle ilmoittamia lakeja tai viranomaismääräyksiä.


16 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA MUUTTAMINEN

16.1 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

16.2 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta tai sen osa on siirtynyt. Palveluntarjoaja ilmoittaa siirrosta etukäteen. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

16.3 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Sopimuksen ehtoja. Palveluntarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle muutoksista vähintään 30 päivää ennen muutosten voimaantuloa. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus päättymään muutosten voimaantulohetkeen.

Päivitetty: 08/07/2022

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Jaa palautteesi

Peruuttaa

Kiitos!